KLACHTENREGELING Tripode  v.o.f. te Diessen

(Versie 7 november 2018)

Artikel 12 van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Tripode behandeld geschillen en toepasselijk recht. (Downloaden Algemene Leveringsvoorwaarden: www.tripode.nl)

 

ARTIKEL 12: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden onderworpen aan voor beide partijen bindende arbitrage conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Consumenten wordt echter altijd de mogelijkheid van uitweg naar de gewone rechter gegeven.
  2. Overeenkomsten tussen Tripode en de Wederpartij worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Klachten en geschillen worden vertrouwelijk behandeld. Tripode zal tot het uiterste gaan om een geschil ’in der minne te beslechten’. Voordat sprake is van een geschil gaat er een klacht aan vooraf. Daartoe is onderstaande klachtenregeling ontworpen.

 

  1. Indien u als opdrachtgever (wederpartij) een klacht heeft over een door Tripode verleende dienst neemt u contact op met de functionaris waarop de klacht betrekking heeft om uw klacht te bespreken. Deze functionaris zal, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, en eventueel in overleg met vennoten van Tripode, proberen om binnen twee weken een oplossing te vinden voor de klacht.

 

  1. Indien u en betreffende functionaris niet tot overeenstemming kunt komen kunt u uw klacht schriftelijk per aangetekende brief indienen bij Tripode. Eén van de vennoten, niet zijnde de functionaris waarop de klacht betrekking heeft, neemt contact met u op om de klacht nader te onderzoeken en/of om tot een oplossing of schikking te komen. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal Tripode u per aangetekend schrijven een voorstel doen. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

  1. Indien u niet akkoord gaat met de geboden oplossing of schikking is er sprake van een geschil. Er wordt dan bindende arbitrage toegepast conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut. Deze regels zijn te vinden op: www.nai-nl.org.

 

  1. Ingediende klachten, de vastlegging van de gevolgde procedure, alle schriftelijke stukken met betrekking tot de klacht en de uitkomsten en of bindende uitspraken worden voor een termijn van drie jaar bewaard.